מאת: איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני


עובדים רבים המסיימים עבודתם, בין בעזיבת עבודה ומעבר בין מעסיקים, ובין בפרישת גיל, אינם מודעים לחשיבות תכנון הפרישה מהיבטי המס, ופעמים רבות ניזוקים, שלא מדעת, ומפסידים סכומי כסף נכבדים, באופן שלא ניתן לחזור ולהתחרט.

במאמר זה אתמקד בפרישה לגמלאות.

עובד צובר בחייו זכויות פנסיוניות בהסדרים ובקופות שונים ומגוונים ומתקופות חיים שונות.

בכל הסדר פנסיוני צבורים כספים "בצבעים שונים" – פיצויים בקופה אישית, פיצויים בקצבה, תגמולי הון, תגמולים בקצבה, תגמולי הון לפני ואחרי 2005, תגמולים בקצבה לפני ואחרי שנת 2000, פנסיה וותיקה שבהסדר (רשימה לא סופית).

הטיפול בכספי הפיצויים, חלקם פטור ממס וחלקם חייב, כפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות המשיכה בחוק הגמל, המאפשרים לעובד להיעזר במקלטי המס לדחייה, הקטנה ואף ביטול  חבות המס שתחול לגבי הפיצויים החייבים. לחלופין, רשאי הפורש למשוך רק את הפיצויים הפטורים ולייעד את הפיצויים החייבים למטרת קצבה, ככל שהכספים נמצאים ב"קופה משלמת", או לפרוס את הפיצויים החייבים במס עד 6 שנים קדימה, ככל שהכנסתו העתידית נמוכה.

בנוגע לכספי התגמולים, גם כאן הכללים והתקנות רבים ומגוונים. אם מדובר בתגמולים שהצטברו כהון, לפני שנת 2008, הרי שאין כל מניעה למשוך אותם בפטור ממס, החל מגיל 60, וככל שיש בקופה האמורה הפקדות גם החל משנת 2008, הרי שיחולו לגבי הכספים כללי המשיכה עפ"י תקנות קופות הגמל וחוק הגמל, המחייבים להעביר את התגמולים לקופה משלמת וממנה לקבל קצבה או להוון אותה. בהתקיים תנאים מסוימים, ניתן לקבל את צבירת התגמולים מהקופה ה"לא משלמת", אולם הכספים יצורפו להכנסה השנתית, והיחיד ימוסה בגינם בשיעור המס השולי.

כשמבקשים לממש כספים מקופה לקצבה, כגון קרן פנסיה, או פוליסת ביטוח מנהלים לקצבה, ניתן לקבל ממנה קצבה, חלקה פטור וחלקה ייתכן חייב במס, עפ"י כללי המס והפטורים הקיימים על "קצבה מזכה" ו"קצבה מוכרת". ניתן להוון חלק מהקצבה, בתנאי שלאחר ההיוון נותרת "קצבה מזערית", תוך ויתור יחסי, במקרים מסוימים, על הפטור ממס על הקצבה, והכל בתנאי שלא היו משיכות פיצויים במהלך 32 השנים שלפני קבלת הקצבה, העלולים להשפיע על חלק מהפטור על הקצבה.

אלו שהיו עמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, אצלם האפשרויות מוגבלות – הם רשאים לקבל מהקרן הוותיקה רק קצבה, או היוון חלק מהקצבה, ואינם רשאים למשוך מהקרן פיצויים. מאידך, עומדים לזכותם כספי השלמת הפיצויים בשיעור 2.33% מהשכר, אותם יוכלו למשוך כסכום הון, ובנוסף, לרובם היו הפקדות לקופות הגמל הוותיקות, חלק במעמד שכיר וחלק במעמד עצמאי, לגבי רכיבי השכר שלא הופקדו בגינם תשלומים פנסיוניים.

מבולבלים? גם אנחנו !!!

הנה כי כן, מתחוור לנו עד כמה רחבה היריעה, כמה חוקים ותקנות קשורים בחיסכון הפנסיוני בכלל ובמיסוי בפרישה בפרט, ועד כמה חשוב להתייעץ באיש מקצוע המכיר את רזי המס ואופי הקופות השונות, כדי לקבל החלטות מושכלות, שיקטינו את חבות המס ויאפשרו לנו לממש את החיסכון שצברנו כקצבה או כהון, בסכומים גבוהים ככל האפשר.

לסיום, אני מבקש להסב את תשומת לב העוסקים במלאכת הייעוץ וההכוונה לפרישה, שאנו עוסקים בבני אדם ולא בנישום במס הכנסה. במסגרת הייעוץ וההכוונה לפרישה, חייבים לבחון את מצבם האישי והמשפחתי של הפורשים, גילם, מצבם הרפואי, מקורות הכנסה קיימים ועוד כהנה וכהנה משתנים, המשפיעים על ההכוונה וההמלצות למימוש הכספים ולניצול "נכון ומתאים" יותר של החיסכון הפנסיוני.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>